اکوسیستم

رفتارسازمانی در تاران

مدل رفتار سازمانی حاکم بر تاران مدل مشارکتی می باشد. محیطی دوستانه و صمیمی با درنظر داشتن اخلاق کار حرفه ای ، مبنای این مدل مشارکت با گرایش مدیریتی کار گروهی است.

کارکنان تمایل به انجام رفتار مسئولانه و خودنظمی دارند. کارکنان نیاز دارند که حس خودواقع بینی آنها در نظر گرفته شود.

نتیجه عملکرد در این حالت، شور و ذوق تعدیل یافته و نتیجه بهتر میباشد. اگرچه چهار مدل جداگانه وجود دارد ولی هیچ سازمانی فقط از یک مدل استفاده نمیکند.

بدیهی است که در تاران نیز متناسب با شرایط گوناگون ممکن است ترکیبی از مدل های رفتاری گوناگون مانند :

مدل استبدادی ، مراقبی ، حمایتی ، مشارکتی مورد استفاده قرار گیرد.

به طور کلی باید توجه داشت که نحوه برخورد و رفتار افراد در سازمان ها تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد کلی سازمان و  محقق شدن اهداف سازمان و افراد دارد.

از این رو رعایت نکات اخلاقی و کار حرفه ای بسیار مورد توجه می باشد.

اکوسیستم

اهمیت و هدف آموزش

برای فعالیت مثبت و اثرگذار در هر زمینه و محیطی ضروری ترین مورد شناخت کلی محیط ، اهداف ، روشهافرآیندها و چشم انداز ها می باشد.

هدف از ارائه این سند آموزشی نشان دادن تصویری کلی از اکوسیستم حاکم بر تاران برای درک بهتر جایگاه سازمانی هر یک از پرسنل و دنبال کردن اهداف کلی سازمان می باشد.

بدون شک آگاهی هر فرد نسبت به جایگاه سازمانی خود و همکاران و منطق فعالیت های موجود تاثیر بسیار مثبتی بر روند و نتیجه فعالیت وی خواهد داشت