برند و لوگو

توضیحاتی مختصر درخصوص لوگو و برند سازمانی شرکت تاران