نرم افزار هوش تجاری BI

تحلیل بر خط OLAP،گزارش ساز و داشبورد ساز و …