نرم افزار مدیریت دارایی فیزیکی Eam

برنامه ریزی نگه داری و تعمیرات (cmms)،عملیات و …