تولید و ساخت

برنامه ریزی مواد اولیه، کنترل تولید و …